AI (Artificial Intelligence) คืออะไร?

AI ย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence คือ “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อพัฒนาให้มี ความฉลาด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน โดยการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ เจ้า AI นี้ ยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล เพื่อประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

AI ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรก ในช่วงปี ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) โดย John McCarthy นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน เป็นบิดาแห่ง “ปัญญาประดิษฐ์” เค้าได้ต่อยอดแนวคิดของ Alan Turing ที่จุดประเด็นเรื่องความคิดแบบมนุษย์ในเครื่องจักร จนสามารถสร้าง AI ตัวแรกขึ้นมาได้สำเร็จ

Share
Share
Share