Content Marketing คืออะไร?

Content Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการนำเสนอสิ่งที่มี “คุณค่า” และ “สร้างความน่าเชื่อถือ” ในการสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ให้เกิดความประทับใจ นอกจากนี้ Content ไม่ได้มีแค่บทความ แต่ยังรวมไปถึง รูปภาพ วีดีโอ และสื่อต่างๆ

Share
Share
Share