ข้อมูล (Data) คืออะไร?

ข้อมูล (Data) คืออะไร?

คือ การรวบรวมข้อมูล การวัดข้อมูล จากตัวเลขและสถิติ ในการเก็บข้อมูลต่างๆ จะสามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ รวมถึงการแปลความหมายและการประมวลผล ที่จะต้องมีความเป็นจริง และ มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

Share
Share
Share