แพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูล (Data Integration Platform) คืออะไร?

แพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูล (Data Integration Platform) คือ การผสานและรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง การจัดการ แล้วรวบรวมมาเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนปลายทางที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนำไปใช้งานได้ต่อ

Share
Share
Share