เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech) คืออะไร และย่อมาจากอะไร?

“Edtech” ย่อมากจาก Education Technology หรือ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” คือ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกช่วงอายุ ปัจจุบันมีการนำ EdTech เข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น การเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ ในแต่ละแพลตฟอร์ม เป็นต้น

Share
Share
Share