Fintech คืออะไร?

Fintech คือ การผสมระหว่างคำว่า Finance กับคำว่า Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้น ในการใช้บริการทางการเงินให้เป็นไปแบบอัตโนมัติในระบบออนไลน์ เช่น ธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

Share
Share
Share