Google Cloud Platform (GCP) คืออะไร?

Google Cloud Platform หรือ GCP เป็นแพลตฟอร์ม ประมวลผลสำหรับการพัฒนา การปรับใช้ และการใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บ เช่น เมื่อคุณเรียกใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการบริการบน GCP Google จะติดตามทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ โดยเฉพาะในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อบนเครือข่าย

Share
Share
Share