Ranking คืออะไร?

Ranking คือ การจัดลำดับคอนเทนต์หรือโพสขึ้นหน้าฟีดแรกของผู้ใช้งาน แต่จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ Data ของแต่ละคน Ranking ยังมีส่วนสำคัญในการนำมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้คอนเทนต์ประเภทอะไร ที่โพสแล้วมีประสิทธิภาพที่สุด

Share
Share
Share