SAAS Software as a Service คืออะไร?

SAAS – Software as a Service เป็นการให้บริการด้าน Software และ Application ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการให้เช่า และคิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน นอกจากนี้ยังมี Cloud Service ในรูปแบบอื่นๆ ให้บริการด้วย เช่น Desktop-as-a-Service (DaaS), Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS)

Share
Share
Share